اطفای حریق گروههای مختلف آتش سوزی با بیوورسال

اطفا حریق گروه جامدات اشتعال پذیر : 1 - بیوورسال پس از پاشیده شدن بر روی جامدات در حال اشتعال...

 تعویض کپسول آتش نشانی

کپسول های قرمز رنگ خود را با کپسول های آبی رنگ بیوورسال تعویض کنید. بیوورسال خاموش کننده ای بی...

نحوه عملکرد بیوورسال در خاموش نمودن آتش

خاموش کننده بیوورسال بر روی هر چهار وجه موثر و مولد در حریق عملکرد مثبت و قوی و همزمان دارد....

شارژ کپسول آتش نشانی

بیوورسال خاموش کننده ای بی نظیربا تکنولوژی فوق مدرن چند برابرقدرتمندتراز کپسولهای موجود عدم نیاز...