کپسول های آبی رنگ

بیوورسال

خاموش کننده ای بی نظیربا تکنولوژی فوق مدرن

چند برابرقدرتمندتراز کپسولهای موجود

عدم نیاز به شارژ تا 5 سال

غیرسمی ، بدون پسماند

                                                  توجیه اقتصادی استفاده از مواد بیوورسال                                                               

کپسول های بیوورسال هر 5 سال یکبار نیاز به شارژ مجدد دارند لذا کلیه هزینه های شارژ طی این دوره حذف و صرفه جویی خواهد شد .

ضریب مصرف مواد بیوورسال در عملیات اطفا بسیار پایین بوده لذا با مصرف کمتری از مواد حجم زیادی از حریق اطفا گردیده و هزینه های اطفا کاهش می یابد . 

در بسیاری از موارد تغییر تجهیزات برای استفاده از مواد بیوورسال نیاز نمی باشد لذا هزینه های تغییر تجهیزات حذف خواهد شد .

بیوورسال خورنده نبوده و تجهیزات را در مقابل خوردگی محافظت نموده و عمر مفید تجهیزات را افزایش داده ، صرفه جویی خوبی در هزینه های تعمیر و نگهداری ایجاد خواهد نمود . 

سرعت عملیاتی بالا و قابلیت های بی نظیر بیوورسال سبب تسریع در عملیات اطفا و کاهش هزینه های خسارت ناشی از آتش سوزی خواهد شد . 

قابلیت های زیست محیطی و خواص پالایش اکو سیستم مواد بیوورسال سبب کاهش هزینه خسارت های وارد شده به محیط زیست خواهد شد .