ثبت سفارش0
اطفا حریق گروه جامدات اشتعال پذیر : 1 - بیوورسال پس از پاشیده شدن بر روی جامدات در حال اشتعال مانند چوب و لاستیک به سرعت به لایه های سطحی نفوذ نموده و ضمن سرد کردن سطح جامد منافذ سطحی را مسدود نموده...
کپسول های قرمز رنگ خود را با کپسول های آبی رنگ بیوورسال تعویض کنید. بیوورسال خاموش کننده ای بی نظیر با تکنولوژی فوق مدرن برای خاموش کردن آتش های پرحجم با توانایی مهار آتش در فضای سه بعدی میباشد...
خاموش کننده بیوورسال بر روی هر چهار وجه موثر و مولد در حریق عملکرد مثبت و قوی و همزمان دارد . اکسیژن - بیوورسال با کمک دترجنت های خود لایه ای از فوم غیرسمی بر روی آتش ایجاد میکند که از تبادل اکسیژن...
بیوورسال خاموش کننده ای بی نظیربا تکنولوژی فوق مدرن چند برابرقدرتمندتراز کپسولهای موجود عدم نیاز به شارژ تا 5 سال غیرسمی ، بدون پسماند توجیه اقتصادی استفاده از مواد بیوورسال کپسول های بیوورسال هر 5...